คาเนโกะ โชเทน (ยุย โนะ คุระ)
ข้อมูลสปอต
ซื้อ

#ปราสาทคาวาโกเอะ พระราชวังฮอนมารุ / ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิคาวะ