พิพิธภัณฑ์เมืองคาวาโกเอะ
ข้อมูลสปอต
ประสบการณ์
ประสบการณ์อื่นๆ

#ปราสาทคาวาโกเอะ พระราชวังฮอนมารุ / ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิคาวะ