Washoku Daiku Kawagoe-Laden
Spot-Informationen
Essen

#Tobu-Linie (außer Kawagoe Station und Kawagoeshi Station)